Manifest

Quan les NNUU, l’OIT i els Sindicats de tot el món celebren aquesta Jornada, escau recordar que la Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica també colpeja el món del treball amb acomiadaments i atur, afectant sobretot les persones que fan les feines més senzilles i menys qualificades. Fa anys la societat hi va reaccionar amb múltiples iniciatives, també l’Església amb la seva Doctrina social.

Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les rendes del capital i les del treball. Cada vegada les persones riques són més riques i les pobres més pobres i empobrides. L’economia no busca frenar aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els mercats no creen prou llocs de treball per a tothom, cosa que provoca disfuncions i desigualtats injustes i que clamen el cel.

En aquesta nova Jornada mundial pel treball decent, les entitats sotasignades reiterem que és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.

Per això fem una crida reivindicant amb tota fermesa les mesures següents:

Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives. Sense menystenir els subsidis i les assegurances d’atur, allò que la gent més reclama sempre és un treball.

Sou mínim interprofessional almenys de 1.000 €/mes. És una demanda molt generalitzada i ben vista per molts dels agents socials.

Reducció de jornada per poder treballar més gent i afavorir la conciliació laboral. Avui amb les 40h treballen a Espanya 19 M de persones, amb 30h en podrien ésser quasi 25 M.

Renda garantida de ciutadania per a totes les famílies que ho necessitin, acompanyada d’activitats formatives o culturals.

Qualificació i requalificació de tots els llocs de treball, també dels més senzills. Dedicació especial als qui fan serveis a les persones i a les famílies.

Erradicació del frau i, fent que totes les empreses paguin aquí allò que els pertoca, i treballar per l’eliminació dels paradisos fiscals arreu del món.

Solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, que garanteixi una acollida humana i la plena integració social.

Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.
Llegeix el manifest sencer i quines demandes concretes fem als poders públics i agents socials aquí.

 

 

La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables, són resultat d’una prèvia opció social, d’un sistema econòmic que posa els beneficis per damunt de la persona.

Francesc